Kodeks ponašanja

Ovaj Kodeks ponašanja kompanije Reynaers Aluminium predstavlja osnovu poverenja i pouzdanosti između naše kompanije i svih naših zainteresovanih strana. U potpunosti smo svesni odgovornosti koju imamo prema zaposlenima, dobavljačima, akcionarima, komercijalnim partnerima i zajednicama u kojima radimo. Stoga je glavna svrha ovog Kodeksa ponašanja da obezbedi da svi koji postupaju u ime i za račun kompanije Reynaers Aluminium širom sveta, to čine u skladu sa etičkim principima i zakonom, propisima i izričitim politikama i smernicama. Sa druge strane, od svih poslovnih partnera očekujemo da poštuju iste principe, navedene u ovom dokumentu i dostupne online.

Obim

Ovaj Kodeks ponašanja važi za sve zaposlene kompanije Reynaers Aluminium širom sveta, uključujući i privremeno osoblje, i sve njene dobavljače i podizvođače.

Svi zaposleni imaju jasan cilj da nastoje da u svakodnevnom poslovanju primenjuju  dobro rasuđivanje i pozitivan stav. U tome će im pomoći pravila koja su navedena u ovom dokumentu:

Poštovanje i fer odnos sa zaposlenima i poslovnim partnerima;

Fer konkurencija i slobodno tržište su zagarantovani nepostojanjem korupcije i kršenja zakona protiv monopola;

Poštovanjem prirodnih resursa i zakona o životnoj sredini  obezbeđuje se održivo ekonomsko poslovanje i izbegava rizik od ugrožavanja životne okoline;

Poštovanje zakona o zaštiti podataka, intelektualnoj svojini i privatnosti;

Usaglašenost sa svim relevantnim zakonima, politikama i propisima.

Reynaers Aluminium zadržava pravo na izmenu ovog Kodeksa ponašanja u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga.

Poštovanje i fer odnos

Od svih zaposlenih se očekuje da rade i ponašaju se sa poštovanjem prema svojim kolegama, poslovnim kontaktima i drugima,  bez obzira na njihovu kulturu i poreklo. U skladu sa tim, ne prihvatamo nikakve oblike uznemiravanja, diskriminacije i drugog ponašanja koje kolege ili poslovni partneri mogu smatrati uvredljivim ili degradirajućim.

Reynaers Aluminium je posvećen težnji ka raznolikosti i inkluzivnoj radnoj kulturi, vrednovanju pojedinaca, bez ikakvog oblika diskriminacije .  U tom smislu, Reynaers Aluminium svim zaposlenima pruža jednake poslovne šanse i tretira ih ravnopravno.

Fer konkurencija i potpuna posvećenost zakonima protiv monopola

Reynaers Aluminium poštuje najviše standarde fer i ravnopravnog ponašanja u svojim odnosima sa zaposlenima, dobavljačima, kupcima i drugim poslovnim kontaktima. Od svih zaposlenih kompanije Reynaers Aluminium se očekuje da poštuju slobodnu konkurenciju i međunarodne standarde  protiv mita i korupcije, kao što je navedeno u Globalnom dogovoru Ujedinjenih nacija, uključujući i lokalne zakone protiv mita i korupcije. Njima je zabranjeno da sklapaju nekonkurentne ugovore sa trećim licima, a takođe i da traže i prihvataju neprikladne prednosti za sebe (ili svoje bliže rođake). Reynaers Aluminium ne toleriše nikakve oblike korupcije i mita niti bilo koju formu nezakonitog sticanja prednosti. Zabranjena je svaka korist koja je obećana ili primljena bilo od poslovnih partnera ili javnih službi, sa namerom da se utiče na donošenje odluka. Pokloni ili druge usluge se mogu primati ili nuditi samo u skladu sa lokalno prihvaćenom dobrom poslovnom praksom i samo ako su transparentne i opravdane, i u pogledu vrednosti i u pogledu učestalosti, i to bez očekivanja usluge za uzvrat.

Reynaers Aluminium se pridržava obaveze da informacije o našem poslovanju i rezultatima otkriva isključivo u skladu sa važećim zakonima i propisima.  Zaposleni Reynaers Aluminium ni na koji način ne smeju zloupotrebiti poslovne informacije niti imovinu društva u sopstvenu korist ili u korist trećih lica.

Poštovanje prirodnih resursa i izbegavanje rizika za životnu sredinu

Reynaers Aluminium je strogo posvećen dizajniranju održivih rešenja i ulaže veliki napor u istraživanje i razvoj energetski efikasnih sistema uz poštovanje prirodnih resursa. To znači da se pridržavamo svih važećih zakona, propisa i standarda zaštite životne sredine, ali i da primenjujemo efikasan sistem upravljanja životnom sredinom kako bismo identifikovali i uklonili potencijalne opasnosti po životnu sredinu. U tom smislu, Reynaers Aluminium se obavezuje da će izbegavati upotrebu opasnih supstanci i zameniti ih bezopasnim (poželjnim) ili manje opasnim alternativama.

Da bismo osigurali bezbedno rukovanje, kretanje, skladištenje, recikliranje i odlaganje supstanci koje u slučaju otpuštanja predstavljaju potencijalnu opasnost za okolinu, identifikaciju, eliminaciju i upravljanje njima vršimo u skladu sa svim važećim zakonima o obeležavanju i propisima o recikliranju i odlaganju.  Nastojimo da smanjimo i eliminišemo otpad svih vrsta, uključujući i vodeni i energetski,  primenom odgovarajućih konzervacionih mera tokom postupaka proizvodnje i održavanja, kao i recikliranjem, ponovnom upotrebom i zamenom materijala.  

Zaštita podataka, zakoni o intelektualnoj sredini i privatnosti

Zaštita prava na intelektualnu svojinu, zaštita podataka i poštovanje privatnosti svih zaposlenih, dobavljača i drugih poslovnih partnera kompanije Reynaers Aluminium predstavlja odgovornost svih strana (bez obzira da li je u pitanju obrađivač ili rukovalac podataka). Sve informacije i prava na intelektualnu svojinu se moraju koristiti legitimno i tretirati sa pažnjom i poštovanjem, istovremeno izbegavajući zloupotrebu i sprečavajući štetu. Neovlašćeni prenos podataka je strogo zabranjen.

Reynaers Aluminium sa svim svojim dobavljačima zaključuje Ugovor o poverljivosti (ili drugi dokument sa sličnim odredbama o poverljivosti).

Usklađenost sa zakonima i propisima iz drugih oblasti

Reynaers Aluminium ima obavezu da poštuje sve zakone i propise, od kojih su neki izričito navedeni u daljem tekstu:

Prava radnika i ljudska prava

Podrška i poštovanje Globalnog  dogovora UN, Univerzalne deklaracije UN o ljudskim pravima  i Deklaracije međunarodne organizacije rada o osnovnim principima i pravima na radu, u skladu sa lokalnim zahtevima i lokalnom praksom.  Ovo naročito važi za:

Zapošljavanje dece:

Ni u kom slučaju i ni pod kakvim okolnostima se ne sme dozvoliti zapošljavanje dece mlađe od 15 godina jer se na taj način sprečava i ometa njihovo ispunjenje obaveza i zahteva redovnog školovanja i obrazovanja  i može biti štetno za njihovo zdravlje i razvoj.

Prinudni rad:

Prinudni ili prisilni rad su u svakom slučaju i pod svim okolnostima zabranjeni.

Naknada i radno vreme:

Zaposleni moraju biti plaćeni za svoj rad na vreme i u skladu sa važećim lokalnim zakonima i propisima koji se odnose na radne sate, honorar, beneficije i godišnji odmor.  

Zdravlje i bezbednost

Poštovanje važećih zakona i propisa o bezbednosti i zdravlju na radu i obezbeđenje bezbedne i zdrave radne sredine u cilju sprečavanja povreda i nezgoda.  

Sprečavanje povreda na radu i izlaganja hemijskim supstancama:

Eliminisati fizičke i hemijske opasnosti uvek kada je to moguće i  ustanoviti procedure za upravljanje, praćenje i izveštavanje o povredama i bolestima na radu. U svim slučajevima, zaposlenima mora biti obezbeđena odgovarajuća oprema za ličnu zaštitu. Radnici moraju imati pravo da odbiju radne uslove koji nisu bezbedni, bez straha od represalija i da istraju u tome sve dok rukovodstvo ne odgovori na odgovarajući način.

Prevencija i priprema za vanredne situacije:-

Predvideti, identifikovati i upravljati vanrednim situacijama i svesti njihov uticaj na minimum primenom planova i procedura za postupanje u vanrednim situacijama.

Ergonomija:

Identifikovati, proceniti, kontrolisati i unaprediti izloženost zaposlenih fizički zahtevnim zadacima, uključujući manuelno rukovanje materijalom, podizanje teških predmeta, predugo stajanje i zadatke koji podrazumevaju preterano ponavljanje i primenu sile.

Porez

Reynaers Aluminium primenjuje etičke principe u ispunjenju poreskih obaveza i plaća odgovarajuće iznose poreza kako su obračunati u svakoj zemlji posebno. Negujemo dobre odnose sa državnim organima. Transparentnost i poverenje su sastavni deo naših poslovnih principa i korporativne kulture, te stoga igraju važnu ulogu u načinu na koji postupamo sa fiskalnim organima širom sveta. Reynaers Aluminium poštuje sve važeće poreske zakone i propise. Naš cilj je da postupamo u skladu ne samo sa slovom već i sa duhom zakona. Svaka radnja u vezi sa planiranjem naše poreske pozicije mora biti usklađena sa normalnim tokom poslovanja i celokupnom strategijom grupe.  

 

Primenljivost na dobavljače i njihove podugovarače

Očekujemo da svi naši dobavljači (uključujući freelancere), poslovni partneri i njihovi saradnici u potpunosti poštuju i postupaju u skladu sa pravilima ovog Kodeksa ponašanja i preusmeravaju ove zahteve na sopstveni lanac snabdevanja.

Što se tiče teme “Poštujte prirodne resurse i izbegavajte rizike po životnu sredinu”, dobavljači će redovno pregledavati upotrebu opasnih supstanci i zamenjivati ih bezopasnim (poželjnim) ili manje opasnim alternativama.

Dobavljači su dužni da dozvole kompaniji Reynaers Aluminium da izvrši kontrolu njihove usklađenosti sa ovim Kodeksom ponašanja time što će joj omogućiti pristup svojim objektima, evidenciji, politikama i praksama i razgovor sa zaposlenima. Od dobavljača se očekuje da pristup objektima, podacima, izveštajima i dokumentaciji omoguće u kratkom roku i da pruže svu potrebnu pomoć tom prilikom.

Ukoliko  Reynaers Aluminium otkrije bilo kakve neusklađenosti, dobavljač je dužan da pripremi, i da dozvoli  Reynaers Aluminium-u da pregleda,  i da sprovede plan unapređenja koji Reynaers Aluminium prethodno treba da odobri, radi ispravke neusklađenosti.

U zavisnosti od uslova definisanih ugovorom, Reynaers Aluminium ima pravo da prekine poslovni odnos sa dobavljačem ako dobavljač ne poštuje ovaj Kodeks ponašanja. Ako je takav slučaj, Reynaers Aluminium može da prijavi kršenje Kodeksa ponašanja nadležnim organima.

Prava

Ovaj Kodeks ponašanja je prezentacija osnovnih principa, politika i procedura kompanije Reynaers Aluminium kojima se definiše ponašanje zaposlenih i predstavnika ove kompanije i ne daje nikakva prava kupcima, dobavljačima, konkurentima, akcionarima ili bilo kojim drugim fizičkim ili pravnim licima.